ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 접수 절차

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ประชาสัมพันธ์ - 1. รายละเอียดการรับสมัคร"
"공지사항 - 시행 및 접수안내" 반드시 사전에 확인하여 내용 숙지

สมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 87
ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครวัดระดับ
(สนามสอบบางแห่งอาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด)
(30 ม.ค. 66 - 7 ก.พ.66)
제87회 한국어능력시험 접수 기간 내에 접수
(일부 시험장은 조기 마감될 수 있으니 유의)
(1월 30일 - 2월 7일)

กรอกใบสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบผ่าน QR Code
응시 원서 작성 및 QR 코드를 이용하여 응시료 납부

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและชำระเงิน
(ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 66 เป็นต้นไป)
접수 완료 및 응시료 납부 여부 확인
(1월 30일부터 가능)

ตรวจสอบสิทธ์ในการเข้าสอบ
(20 ก.พ. 66)
응시 자격 확인
(2월 20일)

ตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
(ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 66 เป็นต้นไป)
수험표 확인 및 인쇄
(3월 31일부터 가능)

  ข้อควรระวัง 유의사항
 1. ไม่สามารถสมัครซ้ำหรือสมัครแบบกลุ่มได้
 2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนระดับสอบหรือต้องการเปลี่ยนสนามสอบ ต้องยกเลิกและสมัครใหม่เท่านั้น
 3. ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด ที่กรอกในใบสมัครต้องตรงกับข้อมูลส่วนตัวในบัตรประชาชนทั้งหมด
 4. ในแต่ล่ะสนามสอบจะปิดรับสมัครสอบทันทีเมื่อมีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่กำหนด
 5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องและเป็นจริงทุกประการหรือไม่ หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้วอาจจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
 6. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินผ่าน QR Code เรียบร้อยแล้ว
 7. เมื่อชำระเงินแล้วหากสถานะการชำระเงินที่ช่อง(ตรวจสถานะการสมัครสอบและชำระเงิน)ไม่เปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ Thaijobjob โทร 02-257-7159 กด 3
 1. 중복 접수 및 단체 접수 불가함.
 2. 시험장 및 시험 수준 변경을 희망하는 경우 취소 후 다시 접수해야 함.
 3. 접수 시 입력한 성, 이름, 성별, 생년월일 등 개인 정보는 반드시 신분증과 일치해야 함.
 4. 시험장 수용 인원에 따라 응시료 입금 완료 시각을 기준으로 선착순 마감함.
 5. 응시 원서 제출 전 작성한 내용이 정확한지 재확인 하는 것을 권장함. 신청서 제출 이후 개인 정보 정정이 불가할 수 있음.
 6. 접수 후 QR 코드를 통해 응시료 입금까지 완료해야 접수를 완료한 것으로 인정함.
 7. 응시료 입금 후에도 [접수 확인 및 응시료 납부] 메뉴 내 응시료 납입 상태가 변하지 않았다면 Thaijobjob 콜센터(02-257-7159, 내선 번호 3번)로 연락.

웹사이트 이용 시 Microsoft Edge, Google Chrome Firefox 브라우저 사용을 권장드립니다. Safari 또는 iOS 기반의 기기에서 접속 시 웹사이트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

กรุณาใช้โปรแกรม Microsoft Edge, Google Chrome และ Firefox ในการเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจไม่ทำงานหากเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Safari หรืออุปรณ์ที่เป็น iOS

접수 전 “공지사항 1. 시행 및 접수안내”를 반드시 확인하시기 바랍니다.
กรุณาตรวจสอบ “ประชาสัมพันธ์ ข้อที่ 1 รายละเอียดการรับสมัคร” ก่อนการสมัครสอบ