ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 접수 절차

อ่านประกาศรับสมัครสอบ
공지사항 확인

กรอกข้อมูลใบสมัคร
5 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
신청서 작성
5 Feb 20 - 18 Feb 20

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
5 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
① พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย
② ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
5 Feb 20 - 19 Feb 20
응시료 납부서 인쇄 후, 입금 (Krungthai Bank)
접수 현황 확인

พิมพ์บัตรประจำตัวตั้งแต่
2 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
수험표 인쇄
2 Oct 20 이후

  ข้อควรระวัง 유의사항
 1. ไม่สามารถสมัครซ้ำ สมัครแบบกลุ่ม และไม่สามารถสมัครแทนกันได้ ยกเว้น บุคคลในครอบครัว
 2. หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนระดับการสอบและรับสมัครเพิ่มได้
 3. ขณะกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนทั้งหมด
  (จำเป็นสำหรับการชำระเงิน)
 4. รับสมัครตามลำดับก่อน-หลัง
 5. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว
  จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หากขาดคุณสมบัติตามที่ทางเราได้กำหนดไว้ การสมัครสอบจะถือเป็นโมฆะทันที
 1. 중복 접수, 단체접수, 대리접수 (직계가족 제외) 불가.
 2. 접수 마감 후, 시험수준 변경 및 추가 접수 불가
 3. 온라인 접수 시 작성한 이름, 성, 성별, 생년월일은 반드시 신분증과 일치해야 함 (응시료 결제 시 필요)
 4. 선착순 접수 마감
 5. 접수 시에 기재한 내용은 모두 정확하고 사실이어야 하므로, 제출 전 다시 한 번 검토 바랍니다.
  신청서 제출 후에는 정정이 불가하며, 안내한 자격 기준에 충족하지 못할 경우 자격이 없는 것으로 간주, 접수 취소

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **

**Internet Explorer (IE) version 9 이상 또는 Google chomes firefox 를 이용 **